Algemene voorwaarden


Definities

- Paard Optimaal: Paard Optimaal, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 77316495, Je Paard Gezond Gewicht is onderdeel van Paard Optimaal
- Klant: degene met wie Paard Optimaal een overeenkomst is aangegaan.
- Partijen: Paard Optimaal en klant samen
- Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Paard Optimaal.

- Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

- Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

- Alle prijzen die Paard Optimaal hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

- Alle prijzen die Paard Optimaal hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Paard Optimaal te allen tijde wijzigen. 

- Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Paard Optimaal niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

- De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

- De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Paard Optimaal vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

- Paard Optimaal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

- Voorafgaand aan de ingang ervan zal Paard Optimaal prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

- De consument heeft het recht om de overeenkomst met Paard Optimaal op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Uitvoering van de overeenkomst 

- Paard Optimaal voert de dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

- Paard Optimaal heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

- De uitvoering van de dienst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Paard Optimaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienst.

- Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Paard Optimaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

- De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de dienst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Paard Optimaal.

- De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

- Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Paard Optimaal de betreffende bescheiden. 

- Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Paard Optimaal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Paard Optimaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Paard Optimaal geleverde producten en/of diensten. 


Klachten

- De klant dient een door Paard Optimaal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

- Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Paard Optimaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

- De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Paard Optimaal in staat is hierop adequaat te reageren. 

- De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

- Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Paard Optimaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

- De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Paard Optimaal.

- Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Paard Optimaal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Betalingen en betalingstermijn

- Bij het aanvragen van een advies dient de betaling te worden gedaan alvorens het advies uitgeleverd wordt. 

- De klant ontvangt het uitgewerkte advies via de mail binnen 3 werkdagen na het ontvangen van de betaling.

- Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Paard Optimaal de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

- Paard Optimaal behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

- Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Paard Optimaal gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

- Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Paard Optimaal. 

- De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

- Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Paard Optimaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Paard Optimaal op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

- Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Paard Optimaal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Paard Optimaal te betalen. 


Recht van reclame 

- Zodra de klant in verzuim is, is Paard Optimaal gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

- Paard Optimaal roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

- Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Paard Optimaal, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

- De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht 

- Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

- zodra het eerste consult bij een abonnement heeft plaatsgevonden

- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@paardoptimaal.nl

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Paard Optimaal, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Levering

- Levering van online bestelde diensten vindt online via de mail plaats. 

- Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Paard Optimaal het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

- Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Paard Optimaal kan tegenwerpen.


Levertijd 

- De door Paard Optimaal opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

- De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het ingevulde formulier heeft uitgeleverd aan Paard Optimaal.

- Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Paard Optimaal niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Garantie

- Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Paard Optimaal enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Paard Optimaal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Paard Optimaal verschuldigd zijn. 


Aansprakelijkheid Paard Optimaal

- Paard Optimaal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

- Indien Paard Optimaal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

- Paard Optimaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

- Indien Paard Optimaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Paard Optimaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

- De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Paard Optimaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

- Is de nakoming van de verplichtingen door Paard Optimaal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Paard Optimaal in verzuim is. 

- Paard Optimaal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Paard Optimaal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

- In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Paard Optimaal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Paard Optimaal kan worden toegerekend in een van de wil van Paard Optimaal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Paard Optimaal kan worden verlangd. 

- Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

- Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Paard Optimaal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Paard Optimaal er weer aan kan voldoen. 

- Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

- Paard Optimaal is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

- Paard Optimaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

- Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

- Grote inhoudelijke wijzigingen zal Paard Optimaal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

- Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

- Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Paard Optimaal. 

- Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

- Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

- Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Paard Optimaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

- De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Paard Optimaal is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 07 augustus 2021